HİZMETLERİMİZ

İŞ GÜVENLİĞİUZMANI

image1

Çalışanların iş güvenliği uzmanı tarafından rehberlik, danışmanlık, risk değerlendirme, çalışma ortamı gözetimi, eğitim ve bilgilendirilmesini kapsar. 6331 Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği yasasına göre işveren, çalışanları arasından iş güvenliği uzman personelini bulundurmak zorundadır. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması halinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden (OSGB) hizmet alarak yerine getirebilir. (6631 4. Madde) İş güvenliği uzmanı görevlendirmeyen işverene görevlendirmediği süre içinde her ay 5140 Lira ceza kesilecektir. Yeni yasasının “iş güvenliği uzmanı” ile ilgili maddesi aşağıda bilgilerinize sunulur.

 MADDE 6- (1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;

a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden (OSGB) hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.

b) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar. 

c) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlar.

ç) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir.

​d) Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirir.

​İş Güvenliği Uzmanı çalıştırma şartı; 50’den çok çalışanı olan bütün işyerleri 1 Ocak 2013 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri 1 Ocak 2014, 50’den az çalışanı olan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin 1 Temmuz 2016’ da iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu vardır.n.

İŞYERİ HEKİMİ

image2

İş kazaları ve meslek hastalığı riskleri konusunda çalışanların bilinçlendirilmesi, riskler karşısında alınması gerekli önlemlerin yerine getirilmesinde bilimsel davranılması “İş Sağlığı ve Güvenliği” (İSG) kavramını doğurmuştur.İş güvenliği çalışmalarının amacı ise; çalışanları korumak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak, işletme güvenliğini sağlayarak tehlikeli durumları ortadan kaldırmak amacıyla yapılan sistemli çalışmalardır. İSG konularına yaklaşım genellikle şu başlıklar altında toplanmaktadır:

- Çalışanlara yönelik işçi güvenliği,
​- Çalışma ortamına yönelik işyeri güvenliği,
- Üretim teknolojisine yönelik üretim güvenliği,

İş Sağlığı(*); ​"Her türlü işte çalışanların fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik durumlarının, korunması ve geliştirilmesi, çalışma şartlarından ötürü çalışanların sağlıklarının yitirilmesinin,önlenmesi, çalışma sırasında sağlıklarını olumsuz yönde etkileyecek faktörlerden korunmaları,onların fizyolojik ve psikolojik yapılarına uygun bir işe yerleştirilmesi ve bunun sürdürülmesini, özetle işin çalışana, çalışanın da işe uygunluğunun sağlanmasını amaçlar”.

(*) ILO ve WHO İş Sağlığı Uzmanlar Ortak Komitesinin 1950 yılında gerçekleştirdiği toplantısında yapılan iş sağlığı tanımı-1995 yılında revize edilmiştir.

RİSK ANALİZİ

image3

Zorunlu Risk Analizini Yaptırdınız mı ?

​6331 sayılı Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu’na göre 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren tüm işyerlerinde “Risk değerlendirme / Risk analizi” yaptırılması zorunlu kılınmıştır. Risk analizi yaptırmayanlara ise 2013 Ocak  Ayından başlamak üzere her ay için 3.234 TL, Risk Analizi yaptırılmadığı her ay için de 4.851 TL aykırılığın devamı olarak para cezası kesilecek. Cezalar denetimin yapıldığı ay için kesilmeyecek, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kesilecektir. “İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi ve kontrol tedbirlerinin alınması amacıyla yapılması gerekli çalışmalar” olarak tanımlanan Risk Analizi ve Acil Durum Planını tüm işyerlerinin hazırlaması gerekiyor.(Madde 10)

İşyerlerinde Risk Analizi ve Acil Durum Planı Formu doldurmak, sorumluların yükümlülüklerini ortadan kaldırmıyor, gerekli önlemlerin alınması hayati önem taşıyor. Risk Analizlerinin; az tehlikeli işyerleri için 6, tehlikeli sınıfına giren işyerleri için 4, çok tehlikeli işyerlerinde ise 2 yılda bir yenilenmesi gerekiyor. Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasasının “Risk Analizi” ile ilgili maddesi aşağıda bilgilerinize sunulur.

Risk Değerlendirmesi, Kontrol, Ölçüm ve Araştırma

MADDE 10

​(1) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu.
b) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi.
​c) İşyerinin tertip ve düzeni.
​d) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu.

​(2) İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken koruyucu donanım veya ekipmanı belirler.

(3) İşyerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, çalışma şekilleri ve üretim yöntemleri; çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltecek ve işyerinin idari yapılanmasının her kademesinde uygulanabilir nitelikte olmalıdır.

​(4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.

MOBİL SAĞLIK TARAMASI

image4

 İSTANBUL OSGB Mobil Sağlık Tarama Hizmetlerimiz

​Akciğer GrafisiOdiometri (İşitme Testi)
Solunum Fonksiyon Testi (SFT)
Portör Muayenesi
Aşılar
Laboratuvar Tetkikleri
Kan sayımı (Hemogram)
Tam idrar tahlili
Karaciğer fonksiyon testleri (Ast,Alt,Ggt)
Böbrek fonksiyon testleri (Üre,Kreatinin)
Hepatit B testi
Serolojik tetkikler
​İdrarda /kanda kurşun, toluen, feneolVanil mandelik asitHipurik asit v.b.

ORTAM ÖLÇÜMLERİ

image5

İş Yeri Ortam Ölçümleri  - İşyeri Gürültü Ölçümü ve Gürültü Haritası Çizilmesi, - İşyeri Toz-Lift Ölçümü ve Haritası Çizilmesi  - İşyeri Aydınlatma Ölçümü ve Haritası Çizilmesi  - İşyeri Termal Konfor Ölçümü (Nem, Isı vb.)   - İşyeri Dozimetrik Gürültü Ölçümü   - Gürültü Haritası   - İşyeri Organik Buhar Ölçümü  - İşyeri Aspirasyon Debi Ölçümü  - İşyeri Gaz Buhar Ölçümü   - İşyeri Titreşim Ölçümü  İşyerinizde ihtiyaç duyduğunuz tüm ölçümler ulusal ve uluslararası standartlar göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmekte ve raporlanmaktadır.   Ölçüm cihazlarımızın tamamı günümüz teknolojisine ve ilgili standartlara uygun olarak seçilmiştir. Cihazlarımızın düzenli olarak akredite kuruluşlara kalibrasyonları yapılmaktadır.     İş Yeri Periyodik Kontroller      Kaldırma Araçları Periyodik Kontrollerimiz;   - Forklift Periyodik Kontrolü  - Transpalet Periyodik Kontrolü  - Mobil Vinç Periyodik Kontrolü  - Vinç Periyodik Kontrolü  - Caraskal Periyodik Kontrolü  - Yük Asansörü Periyodik Kontrolü  - Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrolü  - Kaldırma Platformu Periyodik Kontrolü  - Manlift Periyodik Kontrolü  - Sepetli Platform Periyodik Kontrolü    Basınçlı Kap Periyodik Kontrolü   - Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü  - Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrolü  - Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü  - Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü  - Kompresör Periyodik Kontrolü  - Hidrofor Periyodik Kontrolü  - Hava Tankı Periyodik Kontrolü  - Otoklav Periyodik Kontrolü  - Sanayi Gazlarının Tank Kontrolü  - LPG Tankı Periyodik Kontrolü     Elektrik ve Topraklama Ölçümlerimiz;   - Elektrik Tesisatı Topraklama Ölçümü  - Elektrik Panolarının Topraklama Ölçümü  - Makinaların Topraklama Ölçümü  - Jenaratör Topraklama Ölçümü  - Paratoner Topraklama Ölçümü  - Elektrik Trafosu Yağ Testi  - Aydınlık Şiddeti Ölçümü  - Termal Kamera Ölçümü  - Katotik Koruma Ölçümü  - Harmonik Ölçüm   Portör Muayenesi:   Gıda işlerinde çalışan işçilerin bulaşıcı hastalıklarının olup olmadığının belirlenmesi amacıyla; periyodik olarak 3 ayda bir kez portör taramasından geçirilmeleri sağlanmalıdır. (İş Kanunu Madde:77, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:57/7, Umumi Hıfz. Kanunu Madde:126)     Forklift Kullanma Yeterlik Belgesi:   İşyerinde Forklift kullanılıyorsa bu aracı kullanan kişinin ehliyetli olması gerekmektedir. Bu aracı kullananlar Forklift Kullanma Yeterlik Belgesine sahip olacaklardır.    İş Makinesi Kullanım Belgesi:    İşyerinde lastik tekerlekli iş makinesi kullanılıyorsa bu aracı kullanan kişinin G-Tipi Operatör Ehliyetine sahip olması gerekmektedir.     Kazancı Belgesi:       İşyerinde bulunan kazanları çalıştıran kişilerin bu belgeye sahip olan kişiler olması gerekmektedir.     Topraklama Kontrolü:    Topraklama devresi, düşük dirençli iletkenden yapılmış olacak ve bağlandığı cihazın izolesinde meydana gelecek en büyük kaçağı (kısa devreyi) iletecek kapasitede olacak veya devrede, gerektiğinde o cihazı devreden çıkaracak, uygun bir devre kesme tertibatı bulunacak ve topraklama tesisatı, uygun bir şekilde korunacaktır. Elektrik iletkenlerinin mahfazaları, metal mahfaza boruları, elektrik teçhizatının metal koruyucuları ve diğer gerilim altında bulunmayan yalıtılmış kısımları uygun bir şekilde topraklanacaktır. Alternatif veya doğru akımla çalışan çıplak metal kısımlı elektrik cihazları, uygun bir şekilde topraklanacaktır. Topraklama sisteminin uygunluğu yılda bir defa direnç ölşçümü yapılarak kontrol edilerek belgelendirilecektir. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü MAdde: 295, 296,297,353), Topraklama Yönetmeliği Madde:10-EK/P),    Paratonerin Kontrolü: Parlayıcı, Patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin üretildiği işlendiği veya depolandığı binalar, yıldırıma karşı yürürlükteki mevzuatın öngördüğü sistemlerle donatılacaktır. Paratonerler ve yıldırıma karşı alınan koruyucu tertibat yılda en az bir defa ehliyetli bir elemana kontrol ettirilecektir. Düzenlenen belge ilgililerin her isteminde gösterilmek üzere işyerinde saklanacaktır. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:343, Parlayıcı Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük MAdde:57) .

EĞİTİMLER

image6

 

  • TEMEL İSG EĞİTİMİ
  • İLK YARDIM EĞİTİMİ
  • YANGIN EĞİTİMİ
  • YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ